Regulament campanie națională

REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Economisește pentru sănătatea ta”

(Perioada Campaniei: 18 aprilie, ora 16:00 - 10 iulie 2022)

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

 

 1. Campania promoționalăEconomisește pentru sănătatea ta” (denumită în continuare “Campania”) este organizată de IOWEMED S.A.., cu sediul în București, Str. Sergent Ghercu Constantin nr. 1A, et.1, Sector 6, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/6724/2003, cod unic de înregistrare 15446991, reprezentată prin Florinela Adina Cîrstina și Adrian Tudosca, în calitate de administratori (denumită în continuare „Organizatorul” sau “Iowemed”).
 2. Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul”), fiind aplicabil tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de această Campanie și care participă la această Campanie, în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de prezentul Regulament (denumiți în continuare “Participanții”). Prin participarea la această Campanie, se prezumă cunoașterea și respectarea integrală, expresă și neechivocă a tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor Regulamentului de către Participanți și acordul Participanților la termenii, condițiile și prevederile Regulamentului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.
 3. Campania este desfășurată prin intermediul tuturor punctelor de lucru (clinici) ale Organizatorului deschise pe perioada desfășurării Campaniei și indicate în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament (denumite colectiv în cele ce urmează „Punctele de lucru participante”), în condițiile reglementate în prezentul Regulament.
 4. Iowemed urmărește prin campaniile pe care le desfășoară educarea și informarea publicului larg și/sau a unor segmente specifice privind importanța prevenției, respectiv a efectuării periodice a unor consultații și controale medicale cu scop de monitorizare a stării de sănătate. Scopul prezentei Campanii este de a oferi pacienților acces la consultații, proceduri și investigații cu preț redus.

 

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL DE DESFĂȘURARE ȘI DURATA CAMPANIEI

Campania este organizată pe întreg teritoriul Romaniei, în Punctele de lucru participante, astfel cum acestea sunt indicate în Anexa nr. 1 la prezentul Regulament, în perioada 18 aprilie, ora 16:00 - 10 iulie 2022 inclusiv (denumită în continuare “Perioada de desfășurare a Campaniei”), în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Astfel, Campania poate fi accesată prin (i) realizarea, în Perioada de desfășurare a Campaniei, a unei programări pentru efectuarea unui serviciu medical dintre cele indicate în Anexa nr. 2, în unul dintre Punctele de lucru participante indicate în Anexa nr. 1, la una dintre specialitățile indicate în Anexa nr. 1 și la unul dintre medicii indicați în Anexa nr. 1, într-una dintre modalitățile indicate în mod expres în prezentul Regulament urmată de (ii) efectuarea, în Perioada de desfășurare a Campaniei, a serviciului medical pentru care s-a realizat în prealabil o programare conform celor indicate la punctul (i).

 

SECȚIUNEA 3. REGULAMENTUL CAMPANIEI

 1. Regulamentul de desfășurare a Campaniei este disponibil, în mod gratuit, (i) în recepțiile Punctelor de lucru participante, (ii) pe website-ul Organizatorului la adresa iowemed.ro/despre-noi/regulament-campanie-nationala și, totodată, (iii) poate fi solicitat, alături de orice altă lămurire, de către orice Participant prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa electronică marketing@medicover.ro sau la sediul Organizatorului menționat în secțiunea 1, alin. (1) a prezentului Regulament, în atenția departamentului de marketing.
 2. Organizatorul îți rezervă dreptul de a modifica și / sau completa oricând Regulamentul, precum și dreptul de a suspendă și / sau înceta și / sau întrerupe și / sau prelungi oricând desfășurarea Campaniei, cu condiția instiințării Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, prin acte adiționale ce vor fi comunicate public în aceeași forma prevăzută la alin. (1) punctele (i) si (ii) din prezenta secțiune a Regulamentului.
 3. Organizatorul nu îți asumă răspunderea pentru luarea la cunoștința de către Participanți a modificărilor aduse Regulamentului cât timp acestea sunt comunicate în modalitățile indicate mai sus.

 

SECȚIUNEA 4. PARTICIPANȚII

 1. Calitatea de Participant în Campanie este dobandită de către orice persoană fizică care, cu respectarea condițiilor aplicabile solicitării serviciilor medicale și a celorlalte prevederi legale aplicabile, conform reglementărilor legale specifice, în mod cumulativ:
  1. realizează, în Perioada de desfășurare a Campaniei, o programare pentru efectuarea unui serviciu medical dintre cele indicate în Anexa nr. 2, în unul dintre Punctele de lucru participante indicate în Anexa nr. 1, la una dintre specialitățile indicate în Anexa nr. 1 și la unul dintre medicii indicați în Anexa nr. 1, într-una dintre următoarele modalități:
   1. prin completarea formularului din landing page-ul Campanie (programare.medicover.ro/discount-20-iowemed), proces ca urmare a căruia Participantul urmează să fie sunat de către personalul Iowemed din clinica în care se solicită a se efectua programarea în vederea stabilirii programării;
   2. prin apelarea call center-ului Iowemed, la numărul de telefon 021 9896;
   3. direct în recepțiile Punctelor de lucru participante.
  2. se prezintă, în Perioada de desfășurare a Campaniei, pentru efectuarea serviciului medical pentru care s-a realizat în prealabil o programare conform celor indicate la punctul (i) de mai sus.
 2. Înscrierea în vederea participării la Campanie presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă de către persoana a prevederilor prezentului Regulament.
 3. Un Participant poate accesa beneficiile oferite de Campanie, detaliate în cadrul secțiunii 5 de mai jos, de mai multe ori pe Perioada de desfășurare a Campaniei.
 4. Participarea la această Campanie implică cunoașterea, respectarea și acceptarea integrală și neechivocă a tututor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament de către Participanți.

 

 

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

 1. Campania constă în oferirea Participanților (e. persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ condițiile prevazute la punctul 1 din secțiunea 4), în perioada 18 aprilie, ora 16:00 - 10 iulie 2022, a unei reduceri de 20% la prețul consultațiilor, procedurilor și investigațiilor prevăzute în Anexa nr. 2 (indicat în coloana “[Denumire localitate unde este situată clinica Iowemed] preț în afara campaniei” din tabelul din Anexa nr. 2), efectuate în Punctele de lucru participante indicate în Anexa nr. 1 și la medicii indicați in Anexa nr. 1, conform celor menționate în cadrul punctului 2 din prezenta secțiune.
 2. Serviciile medicale de care pot beneficia Participanții în cadrul Campaniei sunt indicate în Anexa nr. 2 la prezentul Regulament iar medicii la care pot efectua aceste servicii medicale sunt indicați în Anexa nr. 1. Prețul serviciilor medicale ce fac obiectul prezentei Campanii, aplicabil în cadrul Campaniei, este cel din coloana “[Denumire localitate unde este situată clinica Iowemed] preț promo (în Campanie)” din tabelul din Anexa nr. 2 la prezentul Regulament.
 3. Pentru a beneficia de prețul promoțional menționat la punctul 2 din prezenta secțiune, aplicabil exclusiv în cadrul Campaniei și în condițiile prevăzute de prezentul Regulament, Participanții trebuie să: (i) realizeze, în Perioada de desfășurare a Campaniei, o programare pentru efectuarea unui serviciu medical dintre cele indicate în Anexa nr. 2, în unul dintre Punctele de lucru participante indicate în Anexa nr. 1, la una dintre specialitățile indicate în Anexa nr. 1 și la unul dintre medicii indicați în Anexa nr. 1, într-una dintre modalitățile indicate în mod expres la secțiunea 4, punctul 1, litera (i) punctele a), b) sau c) din prezentul Regulament și să (ii) efectueze, în Perioada de desfășurare a Campaniei, serviciul medical pentru care s-a realizat în prealabil o programare conform celor indicate la punctul (i).
 4. Pentru a beneficia de prețul promoțional menționat la alin. (2) din prezenta secțiune cu privire proceduri și investigații, Pacientului nu ii este solicitat să aibă recomandare de la medicul specialist Iowemed în sistem.

 

SECȚIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 1. Iowemed, în calitate de operator de date, urmărește în permanență și se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu strictețe principiile și legislația privind protecția datelor cu caracter personal, în particular, prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (”Regulamentul privind protecția datelor”).
 2. În desfășurarea prezentei Campanii, Iowemed prelucrează date cu caracter personal, în scopul înregistrării solicitării dumneavoastră cu privire la efectuarea unei programări, prin intermediul formularului de contact disponibil în linkul programare.medicover.ro/discount-20-iowemed Orice persoana fizică este eligibilă să acceseze Campania desfășurată în Punctele de lucru participante. Iowemed va prelucra datele necesare prestării serviciilor solicitate de către dumneavoastră, în măsură în care achiziționați serviciile menționate în anexa prezentului Regulament. Datele respective (datele necesare prestării serviciilor) nu se supun prelucrării efectuate prin prezentul Regulament. Pentru a înțelege cum vă sunt prelucrate datele cu caracter personal în prestarea serviciilor solicitate, vă rugăm să consultați nota de informare aferentă, existentă pe formularul furnizare date primit în recepția Iowemed, cât și online la adresa https://iowemed.ro/despre-noi/gdpr.
 3. Persoanele vizate ale caror date pot fi prelucrate de către Iowemed, exclusiv în scopurile mai jos menționate, sunteți dumneavoastră, în calitate de Participant la Campania organizată de Datele cu caracter personal sunt obținute exclusiv de la persoana vizată.
 4. Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri și temeiuri:
  1. interesul legitim al Organizatorului, în baza solicitării dumneavoastră de a fi contactat, prin completarea formularului online disponibil în programare.medicover.ro/discount-20-iowemed. Datele cu caracter personal procesate sunt reprezentate de: nume, prenume adresa de email, număr de telefon . Scopul acestei procesări este contactarea dumneavoastră în scopul programării serviciului solicitat;
  2. obligație legală, cum ar fi cele în domeniul financiar-contabil și fiscal, precum și de arhivare (după caz). Iowemed are obligația să dovedească, la cerere, autorităților competente, condițiile în care prezenta Campanie s-a desfășurat, inclusiv prin prezentarea Regulamentului, cât și a documentelor ce au stat la baza prestării serviciilor în desfășurarea Campaniei.
 5. Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi autoritățile publice centrale și locale, autorități judecătorești, poliție, parchet, auditori externi (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri intemeiate și expres formulate), etc.
 6. Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către Iowemed și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document. În măsura în care este necesar să comunicam datele cu caracter personal către terți, alții decât cei menționați în prezentul document, va vom informa în prealabil.
 7. Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopurilor menționate, Iowemed va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toata perioada necesara realizării scopurilor pentru care au fost colectate datele (cum ar fi de desfășurare a Campaniei, de efectuare a statisticilor interne), precum și pe durată prevăzută de lege (obligații legale), după caz.

În cazul prelucrărilor intemeiate pe existența contractului încheiat între Iowemed și persoana vizată, datele vor fi prelucrate pe durata necesară pentru executarea contractului.

În cazul prelucrărilor efectuate în baza interesului legitim al Organizatorului, datele vor fi prelucrate pe perioada prevăzută în procedurile interne Iowemed, iar după implinirea respectivului termen, acestea vor fi distruse.

De asemenea, anumite date cu caracter personal ar putea fi prelucrate pe durata prevăzută de lege (cum ar fi în domeniul financiar-contabil, fiscal sau de arhivare).

Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către Iowemed pe durata de timp prevăzută în procedurile interne Iowemed și/ sau vor fi distruse.

 1. Drepturi

În relația cu Iowemed beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unor decizii individuale automate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afectează în mod similar într-o măsură semnificativă, dreptul de a depune plângeri la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Exercitarea oricăror drepturi anterior amintite, are loc cu îndeplinirea condițiilor stabilite de Regulamentul privind protecția datelor pentru fiecare drept în parte.

 1. Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Responsabilului cu Protecția Datelor al Iowemed, la adresa de e-mail: dpo@medicover.ro sau cu o cerere la următoarea adresă: strada Sergent Ghercu Constantin nr 1A, etaj 1, sector 6, București.

 1. Prin participarea dumneavoastră la Campanie, declarați că ați citit și ați înțeles conținutul Notei de informare de mai sus privind modul în care vă vor fi prelucrate datele cu caracter personal și drepturile de care beneficiați potrivit legii.

 

SECȚIUNEA 7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 

 1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a mecanismului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.
 2. Organizatorul nu va fi responsabil pentru neluarea la cunoștință de către Participanți a modificărilor aduse Regulamentului, atâta timp cât aceste modificări sunt comunicate în modalitățile prevăzute de prezentul Regulament.

 

SECȚIUNEA 8. ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI. FORȚĂ MAJORĂ

 1. Campania poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Campaniei.
 2. Forță majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voință sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.
 3. Campania mai poate înceta oricând înainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendată oricând în baza liberei decizii a Organizatorului, cu condiția ca acesta să comunice o astfel de situație, cu respectarea prevederilor de mai sus.

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII. RECLAMAȚII

 1. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecatorești române competențe din municipiul București, potrivit legii romane.
 2. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite la adresa sediului social al Organizatorului indicate la secțiunea 1, alin. (1) din Regulament sau prin e-mail la adresa feedback@medicover.ro, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de derulare a Campaniei, respectiv până la data de 17 iulie 2022.

 

SECȚIUNEA 10. ALTE CLAUZE

 1. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a mecanismului Campaniei, abuz sau orice alte acțiuni care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.
 2. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și / sau completa oricând termenii și condițiile prezentei Campanii, precum și dreptul de a suspenda, întrerupe și/sau prelungi oricând desfășurarea Campaniei, urmând ca aceste modificări să între în vigoare numai după aducerea la cunostință publicului prin modalitațile reglementate de secțiunea 3 alin. (2) din Regulament.
 3. În cazul în care Organizatorul derulează în același timp campanii promoționale distincte în cadrul cărora se acordă reduceri pentru acelați tip de servicii medicale, reducerile nu se vor cumula, pacientul urmând să beneficieze de reducerea cea mai mare stabilită pentru serviciul/serviciile medicale respectiv(e). De asemenea, în măsura în care pacientul este abonat Iowemed, acesta nu va putea cumula reducerea de care poate beneficia conform abonamentului Iowemed cu reducerea de care ar putea beneficia în baza prezentei Campanii, el urmând a beneficia de reducerea cea mai mare stabilita pentru serviciul/serviciile medicale respectiv(e).
 4. Anexa nr. 1 – Punctele de lucru participante și medicii incluși în Campanie precum și Anexa nr. 2 – Servicii medicale incluse în Campanie și prețuri fac parte integrantă din prezentul Regulament.

 

Anexa nr. 1 – Punctele de lucru participante și medicii incluși în Campanie

 

Anexa nr. 2 – Servicii medicale incluse în Campanie și prețuri